Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.1.2015–31.12.2016 väljs den 23 oktober 2014 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av båda könen och från olika ämnen och studieskeden till uppgifterna. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET
I enlighet med ÅA:s förvaltningsinstruktion som träder i kraft 1.1.2015 har fakulteterna följande indelning och uppgifter:

6 § De akademiska resultatområdena
För organisering av undervisningen och forskningen indelas akademin i fyra akademiska resultatområden som benämns fakulteter enligt följande:

 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 2. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
 3. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
 4. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

7 § Fakultetsråd och dekanus
De akademiska resultatområdena leds av fakultetsråd och dekanus.

Utöver dekanus består fakultetsrådet enligt vad styrelsen beslutar av minst 9 och högst 18 medlemmar jämte personliga suppleanter. Professorerna, övriga anställda och studerandena har lika många företrädare i fakultetsrådet som väljs för en mandatperiod på två år. Professorerna och övriga anställda utser sina företrädare genom val inom grupperna enligt akademins valinstruktion och företrädarna för studerandena utses av studentkåren enligt 46 § universitetslagen.

Inom gruppen övriga anställda i fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier kan högst en medlem och en suppleant tillhöra övningsskolan. Dekanus utses för fyra år. Uppgiften som dekanus ledigförklaras att sökas bland de för uppdraget inom fakulteten behöriga personerna. Behörig är innehavare av en ordinarie eller en tidsbunden professur vars mandatperiod sträcker sig utöver mandatperioden och har i praktiken visad god ledarskapsförmåga.

Rektor utser dekanus efter att fakultetsrådet rangordnat sökandena.

8 § Fakultetsrådets uppgifter
Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
 2. besluta om fakultetens strategi,
 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
 6. anta forskarstuderande,
 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.
 10. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

24 § Ikraftträdande
Fakultetsråden för de fyra fakulteterna väljs i oktober 2014 och de konstituerar sig inom två veckor efter valresultatets fastställande så att de senast den 15.12.2014 kan meddela den från 1.1.2015 tillträdande rektorn den i 7 § avsedda preferensordningen beträffande sökandena.

På sitt möte 2:a juni 2014 har styrelsen för Åbo Akademi fastställt fakultetsrådens storlek:
FHPT: 12 medlemmar (4 studentrepresentanter med personliga suppleanter)
FPV: 15 medlemmar (5 studentrepresentanter med personliga suppleanter)
FSE: 15 medlemmar (5 studentrepresentanter med personliga suppleanter)
FNT: 12 medlemmar (4 studentrepresentanter med personliga suppleanter)

OBS! Fakultetsråden kommer att inleda sin verksamhet under år 2014 och utbildningar för de nya medlemmarna kommer att anordnas av ÅA och ÅAS, datum meddelas genast då de är bokade.

VALBARHET
Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2014 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion och som har sin primära studierätt vid en utbildning som kommer att ingå i den fakultet vars råd man anmäler intresse för.

INTRESSEANMÄLAN
En skriftlig intresseanmälan inlämnas via halloped.fi, anmälan öppnar 2.10. kl. 12.00 och stängs 9.10 2014 kl. 15.00. I formuläret finns fält för kontaktuppgifter, intresse för suppleant och/eller ordinarieplats i fakultetsrådet samt utrymme att beskriva varför man anser sig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter som man anser relevanta i sammanhanget.

VALPROCESSEN
Alla som lämnat in intresseanmälan och är valbara för uppdraget kallas till intervju. Valutskottet håller intervjuer 13.10–17.10. Vid de korta intervjuerna ställs frågor kring tidigare erfarenheter av intressebevakning samt förmåga att göra studerandes röst hörd vid universitetet. Även en fråga om en situation en studentrepresentant kan ställas inför gällande mötesförberedelser eller mötessituationer ställs.

Studentrepresentanter med personliga suppleanter till grundutbildningsnämnden väljs av kårfullmäktige den 23 september 2014. Valutskottet bereder ett förslag enligt följande kriterier som utvärderas i de skriftliga intresseanmälningarna samt i de muntliga intervjuerna:

 1. Tidigare erfarenheter och kunskap som stöder uppdraget som studentrepresentant i fakultetsrådet.
 2. Förmåga att föra fram och argumentera för sina åsikter.
 3. Kontakt till medstuderande och förmåga att intressebevaka med tanke på alla studerande vid fakulteten.
 4. Motivation för uppdraget.

Vid situationer där två kandidater är jämnstarka avgör en poängsättning av de fyra ovanstående kriterierna vem valutskottet väljer att föreslå till uppdraget. Då valutskottet bereder valet strävar man till att studentrepresentantgruppen i rådet ska ha en så bred representation som möjligt vad gäller studerande från olika utbildningar, studieskeden, studieorter och tidigare erfarenheter av intressebevakning. I enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) skall kvinnor och män i organ som utövar offentlig makt vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund.

VALLÄNGDEN
Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister fram till den 20 september 2014 och framläggs för granskning 24.9–30.9.2014.

Vallängden finns till påseende på ÅAS kanslier; på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa under öppethållningstiderna kl.12-15 vardagar. De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till he-karen@abo.fi.

Kårmedlem som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi), senast den 30 september klockan 15.00.

TIDSSCHEMA
24.9: Den preliminära vallängden för fakultetsrådsvalet läggs fram.
30.9: Tidsfrist för rättelse av vallängd kl. 15.00.
2.10: Den slutliga vallängden läggs fram.
2.10–9.10: Intresseanmälan via halloped.fi. öppnar 2.10 kl. 12.00. och stängs 9.10. kl. 15.00.
13.10–17.10: Valutskottets intervjuer med kandidaterna.
17.10: Valutskottet beslutar om val av förslag till fullmäktige på sitt möte.
23.10: Kårfullmäktige väljer studentrepresentanter på sitt möte.

VALORDNINGEN
I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis fakultetsråd gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 1 september 2014

VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

NÄRMARE INFORMATION: Valutskottets sekreterare, högskolepolitisk expert, Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.

Denna kungörelse finns till påseende på:

 1. Åbo Akademis Studentkårs officiella anslagstavlor på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa.
 2. Åbo Akademis Studentkårs webbplats studentrepresentantsidor, studrep.studentkaren.fi
 3. Åbo Akademis anslagstavlor på campus i Jakobstad (Storgatan 7, 68600 Jakobstad) och Helsingfors (Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors).