Studentrepresentanterna till Åbo Akademis grundutbildningsnämnd för perioden 1.1.2015–31.12.2016 väljs den 23 oktober 2014 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer av båda könen och från olika ämnen och studieskeden till uppgifterna. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET
I enlighet med ÅA:s förvaltningsinstruktion som träder i kraft 1.1.2015 har grundutbildningsnämnden följande sammansättning och uppgifter:

11 § Grundutbildningsnämnden
Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Nämndens mandatperiod är två år. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

 1. ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
 2. övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
 3. uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
 4. utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
 5. uppgöra förslag till examensstadga,
 6. ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,
 7. sköta andra av rektor angivna uppgifter.

VALBARHET
Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studentmatrikel den 20 september 2014 är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt Åbo Akademis valinstruktion.

INTRESSEANMÄLAN
En skriftlig intresseanmälan inlämnas via halloped.fi, anmälan öppnar 2.10. kl. 12.00 och stängs 9.10.2014 kl. 15.00. I formuläret kandidaterna fyller i finns fält för kontaktuppgifter, intresse för suppleant och/eller ordinarieplats i grundutbildningsnämnden samt utrymme att fritt formulerat beskriva varför man anser sig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter som man anser relevanta i sammanhanget. I formuläret kommer att finnas en möjlighet att meddela om man ställer sig till förfogande som representant i både fakultetsrådet och grundutbildningsnämnden eller om man endast har möjlighet att representera i ett organ om man anmält intresse för båda. Kandidatur i båda valen ses varken som en fördel eller nackdel i valprocessen.

VALPROCESSEN
Alla som lämnat in intresseanmälan och är valbara för uppdraget kallas till intervju. Valutskottet håller intervjuer 13.10–17.10. Vid de korta intervjuerna ställs frågor kring tidigare erfarenheter av intressebevakning samt förmåga att göra studerandes röst hörd vid universitetet. Även en fråga om en situation en studentrepresentant kan ställas inför gällande mötesförberedelser eller mötessituationer ställs.

Studentrepresentanter med personliga suppleanter till grundutbildningsnämnden väljs av kårfullmäktige den 23 september 2014. Valutskottet bereder ett förslag enligt följande kriterier som utvärderas i de skriftliga intresseanmälningarna samt i de muntliga intervjuerna:

 1. Tidigare erfarenheter och kunskap som stöder uppdraget som studentrepresentant i grundutbildningsnämnden.
 2. Förmåga att föra fram och argumentera för sina åsikter.
 3. Kontakt till medstuderande och förmåga att intressebevaka med tanke på alla studerande vid ÅA.
 4. Motivation för uppdraget.

Vid situationer där två kandidater är jämnstarka avgör en poängsättning av de fyra ovanstående kriterierna vem valutskottet väljer att föreslå till uppdraget. Då valutskottet bereder valet strävar man till att studentrepresentantgruppen i nämnden ska ha en så bred representation som möjligt vad gäller studerande från olika utbildningar, studieskeden, studieorter och tidigare erfarenheter av intressebevakning. I enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) skall kvinnor och män i organ som utövar offentlig makt vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund.

VALLÄNGDEN
Vallängden baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister fram till den 20 september 2014 och framläggs för granskning 24.9–30.9.2014.

Vallängden finns till påseende på ÅAS kanslier; på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa under öppethållningstiderna kl.12-15 vardagar. De egna uppgifterna i vallängden kan även kontrolleras per e-post till he-karen@abo.fi.

Kårmedlem som anser att det i vallängden ingår fel som påverkar valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos Åbo Akademis Studentkårs valutskott (Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, he-karen@abo.fi), senast den 30 september klockan 15.00.

TIDSSCHEMA
24.9: Den preliminära vallängden för fakultetsrådsvalet läggs fram.
30.9: Tidsfrist för rättelse av vallängd kl. 15.00.
2.10: Den slutliga vallängden läggs fram.
2.10–9.10: Intresseanmälan via halloped.fi. öppnar 2.10 kl. 12.00. och stängs 9.10. kl. 15.00.
13.10–17.10: Valutskottets intervjuer med kandidaterna.
17.10: Valutskottet beslutar om val av förslag till fullmäktige på sitt möte.
23.10: Kårfullmäktige väljer studentrepresentanter på sitt möte.

VALORDNINGEN
I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis grundutbildningsnämnd gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 1 september 2014

VALUTSKOTTET
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

NÄRMARE INFORMATION: Valutskottets sekreterare, högskolepolitisk expert, Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655.

Denna kungörelse finns till påseende på:

 1. Åbo Akademis Studentkårs officiella anslagstavlor på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, 65100 Vasa.
 2. Åbo Akademis Studentkårs webbplats studentrepresentantsidor, studrep.studentkaren.fi
 3. Åbo Akademis anslagstavlor på campus i Jakobstad (Storgatan 7, 68600 Jakobstad) och Helsingfors (Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors).