Studerandenas idrottsförbund (OLL) har skickat sin verksamhetsplan på utlåtanderunda till alla sina medlemskorporationer. Utlåtanderundan pågår mellan den 15.9 och 3.10.

Verksamhetsplanen är indelad i själva verksamhetsplanen och ett bakgrunds promemoria. ÅAS anser att dessa två dokument med fördel kan sammanslås. En sammanslagning skulle göra verksamhetsplanen mer läsarvänlig och begriplig.

Verksamhetsplanen är indelad i sju delområden:

  1. Idrottspolitik och intressebevakning
  2. UKM-projektet för främjande av en motionsinriktad livsstil
  3. Utbildningar och medlemstjänster
  4. Idrottsevenemang
  5. Studerandeidrott på elitnivå (OHU)
  6. Föreningsverksamhet och kommunikation
  7. Förvaltning

Under rubriken Idrottspolitik och intressebevakning, anser ÅAS att man klart och tydligt ska berätta vilka de centrala målen för studerandeidrotten är. Nu hänvisas läsaren vidare till andra dokument (rad 5-6).

Under samma rubrik finns det två punkter som har att göra med de projektstöd som UKM delar ut. Punkt två och fem kan därför med fördel sammanslås. Samtidigt anser ÅAS att OLL inte i alltför hög grad ska blanda sig med hur UKM delar ut sina pengar.

Punkt tre behandlar yrkeshögskoleförordningen och hur högskoleidrotten ska synas där. Denna punkt är relevant så länge som yrkeshögskolelagstiftningen behandlas.

Punkt fyra önskar ÅAS att stryks helt och hållet, eftersom det inte är ändamålsenligt att OLL övervakar servicekedjan mellan Studenthälsovården och högskolornas idrottstjänster. Det finns redan fungerande forum för detta. Hälsoarbetsgrupperna är ett ypperligt ställe där alla aktörer medverkar: SHVS, universiteten, studentkårerna, universitetsmotionen m.fl. Det är också ohållbart om OLL ska börja lobba gentemot alla kommuner där det finns yrkeshögskolor för att åstadkomma en motsvarande servicekedja. Detta är ett arbete som i första hand hör till studerandekårernas intressebevakning.

I nuvarande form är det olyckligt att man tagit med punkten om UKM-projektet (raderna 22-26) eftersom projektet fortfarande är under förberedning. I bakgrundsmaterialet beskrivs projektet som ett jämställdhetsprojekt där målet är att få allt fler studerande att delta i studentidrotten genom att utveckla motionstjänsternas tillgänglighet och åtkomlighet. Även om målsättningen är bra i sig, motverkar OLL som förbund jämlik behandling av studerande genom en annan punkt i verksamhetsplanen. I punkt ett under rubriken Idrottsevenemang (rad 47-48) säger man att ”OLL koordinerar Studerandenas FM och ökar antalet kvinnliga deltagare. Handikappgrenar inkluderas i SFM-tävlingskalendern. De nya SFM-reglerna tas i bruk.” Om och när de nya SFM-reglerna tas i bruk, betyder det att OLL systematiskt utesluter en del studerande från sin verksamhet. Reglerna går ut på att enbart de studerande vars student- och studerandekårer är medlemmar av OLL har rätt att delta. Man ger inte möjlighet för ”utomstående” att delta t.ex. för en högre deltagaravgift. Detta kommer med högsta sannolikhet att minska antalet deltagare, och i grund och botten är reglerna diskriminerande. Det är också tvivelaktigt huruvida OLL i framtiden kan kalla tävlingarna för FM-tävlingar. ÅAS åsikt är klar och tydlig på denna punkt. Det handlar inte om FM-tävlingar. Det är frågan om ett förbundsmästerskap, på finska kunde namnet vara ”seuramestaruuskisat”.

Rubriken Utbildningar och medlemstjänster behandlar långt kontinuerlig verksamhet. ÅAS har ingenting annat att invända, än att man gott kunde minska antalet sektorträffar för studerande- och studentkårer från tre till två (rad 33). I punkt sex på rad 43 skulle ÅAS gärna betona att ”OLL stöder studerandeidrottsföreningar i deras verksamhet” (ny formulering!) i stället för att OLL skulle vara med och utveckla den.

Det har redan länge diskuterats om att studerandeidrotten på elitnivå ska överföras till Olympiska kommittén. ÅAS anser att OLL:s uppgift inte är att se till att detta går smidigt, snarare är OLL:s uppgift att samarbeta med Olympiska kommittén i framtiden.

Det som lyfts fram under Föreningsverksamhet och kommunikation är relevant för OLL, men ÅAS önskar att OLL:s kommunikationsstrategi bl.a. skulle finnas på OLL:s hemsida för att den som är intresserad av ämnet kan hitta vidare information där. I den internationella intressebevakningen betonar OLL i enlighet med nationella projekt betydelsen av idrott med låg tröskel samt jämställdhet. Eftersom man med ordet jämställdhet avser jämställdhet mellan könen, behöver detta inte stå utskrivet i själva texten (rad 74).

Utöver de strategiska val som OLL lyft fram i verksamhetsplanen, har ÅAS en önskan till OLL:s ledning som endera kunde ingå som en egen punkt i själva verksamhetsplanen, eller som OLL:s ledning annars under det kommande året kunde åtgärda. Det har under 2014 uppdagats att bl.a. OLL:s stadgar har olika innehåll vad gäller den svenskspråkiga översättningen. ÅAS önskar att OLL därför skulle se över sina styrdokument och göra den revidering som krävs för att de ska överensstämma med de finska.

Budgeten för 2015 är delvis omstrukturerad, vilket försvårar dess jämförbarhet med tidigare år. Även om tanken har varit att öka budgetens genomskinlighet, finns det vissa moment som gör att man inte kommer åt innehållet. Man har bl.a. det som kallas för ”övriga utgifter” under flera moment. Speciellt stor blir summan under hälsomotionsprojektet. Delvis kan detta dock förklaras med det att projektansökan inte är färdig vid denna tidpunkt. Det finns också en del överföringar från år 2014 till 2015 vad gäller UKM:s projektfinansiering, däribland 14 000 euro för motionstutoreringen och 45 000 för OHU. I framtiden är det meningen att motionstutoreringen i sin helhet ingår i OLL:s vanliga verksamhet.

OLL ämnar göra ett underskott på dryga 6 000 euro, vilket delvis har att göra med det att medlemsantalet sjunker. Även om man försökt göra små besparingar på flera ställen, har man dock valt att öka på köptjänsterna och bl.a. bibehålla styrelsens projektmedel vid 25 000 euro. Vad styrelsens projekt innehåller, beskrivs ingenstans i budgetförklaringarna. Detta underlättar inte budgetens genomskinlighet.

Studerandeidrotten på elitnivå syns ännu i OLL:s budget, men det finns beredskap att överföra momentet i sin helhet till olympiska kommittén, ett arbete som pågått hela år 2014. Det intressanta är att OLL inte förbereder sig på någon forma av förminskning av UKM:s allmänna bidrag även om medlemsantalet sjunkit och en stor del av verksamheten planeras att överföras till en annan part.

Åbo den 26 september 2014

Alexander Lång
Styrelseordförande
Ann-Katrin Bender
Generalsekreterare

För ytterligare information, kontakta Monika Antikainen, socialpolitisk expert vid ÅAS, se-karen@abo.fi / 02 215 4653