Områdeschef Harriet Kurtén på ÅA har meddelat att ÅAS gärna får ge sina kommentarer till utbildningsstyrelsens plan för genomförandet av antagningsreformens andra stadium inför att hon och direktör Mats Lindfelt sammanställer ÅA:s utlåtande till utbildningsstyrelsen.

ÅAS lämnade in sina kommentarer till FSF inför färdigställandet av deras utlåtande och efter lätta modifikationer i utlåtandet skickades det även till ÅA före intern deadline onsdag 27.8. ÅAS kommer även att skicka sina kommentarer direkt till utbildningsstyrelsen då man speciellt vill lyfta upp vikten av god svenska i då datasystemen färdigställs.

Utlåtandet i sin helhet finns här:

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) tackar för möjligheten att ge ett utlåtande gällande den föreslagna planen för genomförandet av andra skedet av antagningsreformen och önskar härmed uttala följande:

Den föreslagna processen för antagning vid byte av studieplats

Projekten för högskolornas gemensamma datalagring (Virta) samt registret för konstaterat kunnande (TOR) är för tillfället inte ännu i användning och det är svårt att ta ställning till om de är ändamålsenliga och möjliggörande för byte av studieplats mellan högskolorna och inte enbart inom. Därför förespråkar ÅAS en linjedragning om att kvoterna för första studieplatsen i andra skedet av reformen först tas i bruk då alla tekniska lösningar och nya system ordentligt testats och körts in så att ingen studerande blir i kläm på grund av detta. Därtill saknar vi en tydlig tidtabell för utbildningsstyrelsens modell.

ÅAS ställer sig frågande till att sökande i stycke 3.2. förutsätts lämna in en studieplan då det tidigare i texten definieras att grund för flyttantagning skall vara tidigare studierätt, studieprestationer definierade av högskolan samt studieframgång. Om en plan inte får användas för att utvärdera ansökningen är den ett onödigt dokument. Dessutom kan detaljnivån av utformningen av studieplanen vara svår att avgöra för studenten och all information som behövs har man kanske inte tillgång till.

Även vid antagningen som gäller byte av studieplats kunde en reservlista av något slag vara ändamålsenlig. Om ett kösystem av något slag inte finns kan platser bli oanvända vilket är negativt både för högskolan och de sökande.

Kravet på att studenten avsäger sig sin föregående studieplats om hen tar emot en ny ställer sig ÅAS i vissa sammanhang skeptisk till. Är det fråga om en väldigt lika utbildning eller huvudämne kan detta anses ändamålsenligt men ett visst behov av specialisering och dubbelexamina finns trots allt i Finland där utbildningsutbudet och studentunderlaget ärrelativt litet. Den finländska universitetsvärlden har inte resurser att skräddarsy magisterprogram för arbetsmarknadens alla behov och speciellt förvärvandet av kompetenser på minoritetsspråket svenska kommer att kvarstå även efter reformen. ÅAS hoppas således att kravet på att endast en studierätt studenten kan utnyttja inte tas i bruk vare sig nationellt eller inom ÅA.

Trots att tidigare beslut vid ÅA indikerar att man inte kommer att föreslå att endast helt nya studerande tas in via den årliga antagningen av nya studerande är det sannolikt ändå på sin plats att tydligt informera studenterna om vilka möjligheter till byte inom den egna enheten och universitetet som finns. Genomströmningen blir bättre när studerande snabbt kommer till en för henne rätt studieplats.

Förutom de innehållsmässiga kommentarerna önskar ÅAS påminna utbildningsstyrelsen om vikten av att högklassiga svenskspråkiga versioner av rekommendationer, formulär
och databaser färdigställs inom samma tidtabell som de finskspråkiga.

Ansökningsavgift för internationella sökande

ÅAS ser att redan en liten avgift räcker för att gallra bort omotiverade studerande och anser det motiverat med behandlingsavgift som täcker kostnaderna, en vinst från en sådan verksamhet kan inte anses vara etisk. Eftersom betalningen enligt den föreslagna modellen måste ske redan före ansökningen kan sparas kan en studerande de facto betala för ansökningen utan att ha studier som krävs för att kunna söka. En retur av avgiften till de som inte ens har möjlighet att söka vore önskvärd.

ÅAS skulle önska en motivering till varför ansökning för studerande från EU/ESS-området i detta sammanhang är avgiftsbelagd. Alla typer av studieavgifter diskuteras i övrigt bara för personer från utanför EU/ESS-området. Trots att genomgången av betyg och handläggandet av ansökningen i övrigt i medeltal sannolikt är mer arbetsdryg än för en inhemsk ansökan anser ÅAS att man i detta fall inte följer principen för fri rörlighet.

ÅAS utlåtande gällande utkast till regeringens proposition gällande bl.a. antagningen från maj 2014 beskriver i större detalj de problem ÅAS ser i reformen och dess utförande.

Åbo den 27:e augusti 2014

Alexander Lång
styrelseordförande
Ann-Katrin Bender
generalsekreterare

För mera information vänligen kontakta högskolepolitisk expert Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, 02-215 4655.