Insändare publicerad i Åbo Underrättelser fredagen 13.6.2014 och i Vasabladet 23.6.2014.

Åbos två studentkårer är oroliga för att social- och hälsovårdsreformen inte beaktar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) position som arrangör av studenthälsovården. I dagsläge kan högskoleorten i enlighet med hälsovårdslagen göra en överenskommelse med SHVS gällande universitetsstuderandenas hälsovårdstjänster. Om den så kallade sote-reformen går igenom i dess nuvarande form, skulle den inte möjliggöra motsvarande arrangemang i framtiden.

Vi möter dagligen studeranden som tampas med det egna orkandet. Efterfrågan av mentalvårdstjänster är ett bekant fenomen inom universitetsvärlden, där åtstramningar både vad gäller studietider och beviljandet av studiestöd har gjorts. Enligt högskolestuderandenas hälsoundersökning från 2012, lider 28 procent av studerandena mentala problem. Åbostuderandena toppar denna statistik. FPA:s undersökningsresultat från 2011 förstärker denna uppfattning. Enligt den blir fem unga per vecka sjukpensionerade på grund av arbetsoförmåga – majoriteten på grund av mentala problem. För att studerande ska utexamineras med god arbetsförmåga på arbetsmarknaden, ska de ha tillgång till hälsovårdstjänster med låg tröskel under studietiden. Studietiden är då man bygger upp grunden för ett aktivt och hälsosamt leverne som fortsätter livet ut.

Det stöd SHVS erbjuder är den bästa hjälp en studerande kan få för sitt välmående. SHVS är specialiserad på studenthälsovård och känner till de krav som studerande ställs inför i samband av universitetsstudierna. SHVS gör systematisk och pålitlig uppföljning av studerandenas hälsotillstånd och erbjuder tjänster tillsammans med universiteten i preventivt syfte.

I Åbo utnyttjar studerandena SHVS’ tjänster mer än i landet i genomsnitt. Detta visar att behovet för tjänsterna är verklig och det är viktigt att kunna garantera vården då den behövs.

Det enda förnuftiga skulle vara att studenthälsovårdens ansvar för arrangerandet av dessa tjänster skrivs in i lagen i dess nuvarande form. Vi vill utexamineras och gå arbetsförmögna ut i arbetslivet, men för det krävs en fungerande hälsovård.

Alexander Lång
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
Jussi Nieminen
Styrelseordförande
Turun yliopiston ylioppilaskunta