Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 maj 2014 beslutit att:

– Tacka ÅA:s personal för det gångna läsåret med sju gräddtårtor och för ändamålet reserverades 175€ ur budgetposten Styrelsens allmänna medel;
– Anteckna ekonomiuppföljningen januari-mars 2014 till kännedom;
– ÅAS XCVI årsfest ordnas i Vasa den 21.2.2015;
– Be om nomineringar av studerande för Årets lärare 2014. Nomineringar med motiveringar skall skickas till karen@abo.fi senast tisdagen 26.5 kl. 15.00;
– Styrelsemedlemmarna Skog och Snellman deltar i diskussionen om universitetsservicens tjänsteutbud 27.5;
– Fastställa mediakortet för kårkalendern 2014-2015 och att kalendern också i år trycks vid Baltic Printing Agency;
– Skicka in sina kommentarer till FSF gällande förändringarna i förordningen om studiestöd;
– Beställa 400 gulnäbbshalarmärken fån Åbo Halarmärke AB och för ändamålet reserveras 252€ samt postkostnader ur budgetposten Gulnäbbsverksamhet.