Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 04/14 (28.4.2014) att:

– välja Lotta Metsärinne och Caroline Lång till protokolljusterare för fullmäktigemöte 4/14;
– anteckna styrelsens presentation av den i preciseringarna fastställda verksamhetens framskridande till kännedom;
– remittera styrelsens proposition om ÅAS:s medlemskap i Studerandes Idrottsförbund r.f. (OLL);
– godkänna förslaget till uppdaterad Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning;
– indra specialföreningsstatusen av följande specialföreningar: Metadosis, Online, Biosense, Dykklubben Östersjön, Henrik Street Athletics, AIESEC/MK, Kristliga Studentföreningen vid ÅA (KSÅA), Verdi, AEGEE/Turku-Åbo, Nylands Brigads Vänner, Amnesty (Grupp 27), ISHA, Konstikas, Akademins Samlingsstuderande (AXA);
– bevilja Matias Kallio befrielse från ordförandeskapet med omedelbar verkan;
– välja Daniel Lähde till ordförande för ekonomidirektionen för återstoden av mandatperioden 1.1 2013 -31.12.2014;
– välja Milla Stenström till suppleant för perioden 28.4. – 31.12.2014 och Carl Stenwall till suppleant för perioden 26.5- 31.12.2014 i institutionsrådet för Institutionen för biovetenskaper;
– välja följande personer jämte personliga suppleanter till studiestödsnämnden vid Åbo Akademi för mandatperioden 1.8.2014–31.7.2016: Taika Lapintie med suppleant Lisa Forss, Alexander Lång med suppleant Sandra Kuusisaari, Marina Stenbäck med suppleant Caroline Lång;
– välja Branco Lampi till suppleant för humanistiska listans representant Henrika Biström i valutskottet.